این سوال ممکن است ذهن خیلی از افراد را درگیر کرده باشد که برخی از افراد به صورت ناآگاهانه در مسیر اشتباه می افتند و باز گشت برایشان سخت می شود از این رو پیشنهاد می شود حتما توصیه مقام معظم رهبری را در اینباره مطالعه کنید!